இடியும் இமையம் | The Thundering Himalayas

அதோ என்ன பெரும் இமையம்
இப்போது ஏற பயம்
நாளை வரும் நல்ல சமயம்
அப்போது கடப்போம் இமையம்

என்று நினைந்து நினைந்தே
இன்றே வாழ்வும் முடியும்
இன்றே உன் இலட்சியம்
மண்ணில் மடியும்

வாழ்வின் ஒரு நொடியும்
முடியும் என்றால் — கோளை
பயமெலாம் ஓடி ஒழியும்
மூடிமடியும் இன்றே உனக்கு
உலகம் புதிதாய் விடியும்

துணிந்துவிட்டால்
துயரங்கள் ஒடியும்
பணிந்துவிட்டால்
பழிப்பெயர் உன்மேல் படியும்

ஒவ்வொரு நொடியும்
ஒவ்வொன்றும் முடியும் என்று
ஒவ்வொரு அடியும் எடுத்து வையும்
உலகக்குடியும் உன்னடியில் படியும்

நதி ஓடி
நடுக்கடல் அடைய
நாள் முழுதும் அது நின்று
திட்டமிட்டதில்லை

தடுப்பது தடுக்கும்
நடப்பது நடக்கும்
கிடைப்பது கிடைக்கும் என்று
நகர்ந்து கொண்டே இருக்கும்

நடுவில் பாறை கிடக்கும்
இடையே பாதை மறிக்கும்
தடையாய் அணையே இருந்தால்
அதனையும் நதி முறிக்கும்

தன் இலக்கு அடைய
பீய்ச்சி அடிக்கும்
பாறை பறக்கும் — புத
பாதை பிறக்கும்

தடைக்கல் அகலும் இல்லை
அமிழும் இல்லை இரண்டாய்
பிளக்கும் இல்லை கல் மேல் நதி
எழுந்து நடக்கும்

நதிபோல் நீ நடந்தால்
நீ நினைத்தது நடக்கும்
இமையமே இடையில்
வந்தாலும் இடிந்து கிடக்கும்


It is so immense, I fear to climb it.
Tomorrow will be an auspicious day.
I will cross it then.

Thinking this way, it is possible
for me to live each day.
And each day, ambition
remains rooted to the ground.

Today the world dawns brand new for you.
Life can be over in a moment
and only death can make your fears disappear.

If you are brave, you can defeat tragedies.
If you are submissive, failure will follow you.

If, every minute of every day
you think anything is possible
you will own every obstacle in your way
and the world will spread open beneath your feet.

A river is not designed to stand still all day.
It runs towards its desire
to join as one with the sea.

Whatever will obstruct, will obstruct.
What is to occur, will occur.
Whatever lies in its path, will lie there
as the river creeps ever forward.

A rock might block its path
a dam might impede its course
but a river will always overcome obstacles
that hamper its flow.

In order to reach its goal
it will splash and spray.
It will gently dislodge the rock
and set a brand new course.

It doesn’t meet obstacles with violence.
It doesn’t drown them
or split them in two.
Instead, it rises above the rocks
and flows on its way.

If you were to be like a river
you can achieve whatever you wish for.
Even if the Himalayas were to block your way
you will be able to dismantle them with ease.

(Translated by Shash Trevett)